JEODEZİK UYGULAMALAR

Hk Denge HaritaBüyük çaplı mühendislik projelerine ve jeodezik çalışmalara yönelik jeodezik ağın tesisi, oluşturulması ve hassasiyet derecelerine göre konumlandırılması hizmeti firmamız tarafından gerekli metotlarla verilmektedir. Hâlihazır harita jeodezik ağı, deformasyon gözlem ağı, metro, viyadük, baraj, toplu konut gibi inşaat sahalarının jeodezik ağı kurulumları gibi uygulamalar firmamız tarafından itina ile yürütülmektedir.

 • Statik GPS uygulamaları
 • RTK GPS uygulamaları
 • Geoit model oluşturulması
 • Prezisyonlu nivelman uygulamaları
 • CORS uygulamaları
HALİ HAZIR HARİTA

Yeryüzü topografyasının yanı sıra insan yapımı olan yol, bina gibi objeleri gösteren bir harita türüdür. İlgili kanunlar ve yönetmeliklere göre söz konusu tüm yapılar ölçülüp daha sonra belirli ölçeklerde bilgisayar ortamında işlenir. Hâlihazır haritalar, topografik haritalar, tematik haritalar, şeritvari hâlihazır haritalar, göl veya deniz kıyı şerit haritaları, orman haritaları, maden haritaları ve benzeri ihtiyaca yönelik hâlihazır haritalar firmamız bünyesindeki yeterli ekip ve ekipmanlar ile taahhüt edilen sürede üretilmektedir.

 • Sayısal Şeritvari Hâlihazır
 • Sayısal Topografik Hâlihazır
 • MadenÜretim Haritaları
 • Özel Amaçlı Haritalar
 • Kadastral Haritalar (3402/22-a uygulamaları, Güncelleme-sayısallaştırma uygulamaları)
 • Kamulaştırma Haritaları
GÜZERGÂH HARİTASI, PROFİL VE KESİT HAZIRLANMASI

Karayolu, Demiryolu, Metro hattı, Tünel, altyapı ve ENH gibi projelerde kullanılacak güzergâhların tayin ve tespiti, sayısal Kadastral altlık üzerinde, sayısal arazi modelleri oluşturarak profil ve kesitlerin hazırlanması, kübaj hesaplamaları firmamız tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yapılmaktadır.

MADEN İMALAT HARİTALARININ YAPIMI

5995 sayılı kanun ile değişik, 3213 sayılı maden kanunu ve ilgili kanunun uygulama yönetmeliği kapsamında, üretim yapılması planlanan veya üretim yapılan her maden sahası için imalat haritaları yersel ve fotogrametrik yöntemler kullanılarak firmamızca yapılmaktadır.

PLANKOTE HAZIRLANMASI VE YÜZEY NİVELMANI

Projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır. Plankote haritasının çıkartılması amacıyla ölçmeler, yaklaşık 3-5 m.de bir detay noktası (istenilen prezisyona göre seçilir), eğimin değiştiği yerler, şevler, arazide varsa mevcut yapılar, GNSS ve yersel ağ yardımıyla ölçülür. Ölçülen verilerin büro değerlendirmesi bilgisayar ortamında CAD yazılımıyla yapılır, çizim işlemi plotter ile 1/100, 1/200, 1/500 ve/veya 1/1

000 ölçeğinde yapılır ve mimari projelere altlık olacak şekilde AutoCAD dosya yapısında (DXF veya DWG files) teslim edilir. Firmamızca Ulusal Nivelman ağında bulunan daha önce Geoit(ortometrik) yükseklikleri belirlenmiş noktalar yardımıyla, çalışma yapılan proje sahasındaki noktalara Nivo aleti ile yersel veya GPS yardımıyla trigonometrik yükseklik taşıma işle

mi yapılır. Bu şekilde proje sahasının Plankotesi, sulama ve isale hatları için gerekli güzergâh kot belirlemesi işlemi yapılır.

MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ

Projelerin hafriyat kazı-dolgu, kübaj hesapları, ulaşım güzergâhları, baraj-gölet, isale-sulama hatları proje aplikasyonları yüksek doğrulukla hesaplanarak sunulmaktadır. İsteğe bağlı olarak bu ölçüle ve hesapların kontrollük hizmeti de verilmektedir. 3 boyutlu aplikasyon konusunda yüksek doğrulukta itina ile harita mühendislik hizmeti verilmektedir.

Park, bahçe ve peyzaj uygulamalarının, bordur, parke ve çevre düzenleme çalışmalarının hakedişe yönelik metraj ve kazı-dolgu hesapları yapılmaktadır.

 • Detay Ölçümleri ve Aplikasyon
 • Çok Katlı Yapılar ve Sanayi Tesislerinde 3 Boyutlu Aplikasyon
 • Geometrik ve Trigonometrik Nivelman
 • Ondülasyon Hesap ve Ölçümleri
 • Güzergah Ölçümleri
 • Deformasyon Ölçümleri
 • Baz Ölçümleri
 • Dekapaj Ölçümleri
 • Açık Maden İşletmelerinde Yüzey Ölçümleri
 • Kapalı Maden İşletmelerinde Galeri Ölçümleri
 • Irmak ve Dere Yataklarında Debi ve Kesit Ölçümleri